صفحه اصلي > آیین نامه ها ، بخش نامه ها و فرم ها  > فرم نمونه سوال 
دوشنبه ٠٦ تير ١٤٠١
فرم نمونه سوال
 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي

    اداره كل آموزش

اداره امتحانات  

  فرم مخصوص طرح  سئوالات  امتحاني

عنوان درس:          مدت امتحان :                           تاريخ امتحان :                                ساعت:

نام و نام خانوادگي استاد :                         رشته :                           مقطع :                         نيمسال اول/ دوم           سال تحصيلي   

 

نام و نام خانوادگي دانشجو :                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی