صفحه اصلي > کارگاه ها و همايش هاي علمي 
دوشنبه ٠٦ تير ١٤٠١
کارگاه ها و همايش هاي علمي
 

سمينارها و كنگره ها

دبير اجرائي كنگره بررسي مسائل سالمندي در ايران و جهان  16-15 اسفند سال84

 دومين سمينار سراسري فلج مغزي (CP  ( 5-4 دي ماه سال 75

اولين سمينار سراسري فلج مغزي (CP)   سال 73

کارگاه ها

 

همكاري در برگزاري كارگاه آموزشي كودك وعوامل محيطي در واحد مراقبت هاي ويژه جهت پرستاران NICU بيمارستان هاي علوم پزشكي شهر تهران-تير 84 

برگزاري پانل با كودك دچار تاخير تكامل چگونه رفتار كنيم در پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان - آبان 82

برگزاري كارگاه آموزشي جهت پزشكان عمومي و مراجعين بهداشت مراكز بهداشت تهران- شهريور82

همكاري دربرگزاري كنگره بين المللي بررسي مسائل سالمندي درايران وجهان- دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي- مهر81

برگزاري كارگاه آموزشي  اختلالات تكاملي كودكان جهت پزشكان عمومي و مراجعين بهداشت مركز بهداشت اسلام شهر- 9 آبان81

برگزاري كارگاه آموزشي  اختلالات تكاملي كودكان جهت پزشكان عمومي و مراجعين بهداشت مركز بهداشت ري- 4 آبان81

برگزاري كارگاه آموزشي  اختلالات تكاملي كودكان جهت پزشكان عمومي و مراجعين بهداشت مركز بهداشت جنوب تهران-2 آبان81

برگزاري كارگاه آموزشي  اختلالات تكاملي كودكان جهت پزشكان عمومي و مراجعين بهداشت مركز بهداشت غرب تهران- 25 تير81

برگزاري كارگاه آموزشي تشخيص واقدام زودرس دراختلالات تكاملي كودكان جهت متخصصين اطفال واستادياران گروه اطفال دانشگاه علوم پزشكي همدان-بيمارستان شهيدبهشتي همدان-  بهمن79

برگزاري كارگاه آموزشي تشخيص واقدام زودرس دربيماريهاي اعصاب كودكان-مركزآموزشهاي دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي- مهر79

 

 

 

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی