صفحه اصلي > كميته هاي گروه > كميته ارزشيابي دروني 
دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١
كميته ارزشيابي دروني
 

بسمه تعالي

آئين نامه كميته ارزشيابي دروني گروه علوم باليني

 هدف كلي:

 گروه آموزشي علوم باليني ، تربيت و آموزش نيروي انساني متخصص  كار آمد در سطوح مختلف براي ارايه خدمات علمي ،و عملي مرتبط در عرصه هاي مختلف جامعه و انجام خدمات پ‍‍‍ژوهشي ، باليني ( پيشگيري، تشخيصي، درماني و توانبخشي )، مديريتي و اجرايي در دانشگاه و مراكز تابعه

رسالت:

 با توجه به فلسفه وجودي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي رسالت گروه علوم باليني عبارت است از ايجاد نگرش توانبخشي كل نگر holistic و هدايت تيم توانبخشي و ترميم حلقه مفقوده بين متخصصين باليني (پزشكان ، پرستاران ، روانشناسان و.... ) و متخصصين توانبخشي ( فيزيوتراپ ، مددكار، كاردرمانگر و...)  زيرا عدم درك متقابل اين دو گروه بزرگ از وظايف و توانايي هاي يكديگر و اثرات مثبتي كه همكاري متقابل در ارتقاي علمي افراد و بهبود كيفيت خدمات ارايه شده به جامعه هدف دارد موجب تحميل هزينه و صدمات زيادي به سيستم مربوطه و مردم مي شود.

جامعه هدف:

 عبارتند از افراد مشمول خدمات فوق در خارج از محيط دانشگاه و افراد دانشگاهي از پائين ترين سطوح تحصيلي تا بالاترين درجات

 رسالت وا هداف آموزشي گروه آموزشي علوم باليني:

" ارتقاء كميت و كيفيت فعاليت هاي آموزشي گروه از طريق تربيت و آموزش نيروي انساني متخصص و  كارآمد در سطوح مختلف بالاخص كارشناسي ارشد و دكتري با تاكيد بر عملكرد تيمي و نگرش توانبخشي كل نگر"

براي رسيدن به هدف مذكور تاكيد بر موارد ذيل ضروري است.

1. اطلاع رساني و بهبود نگرش گروههاي مختلف آموزشي با تاكيد بر جنبه هاي مشترك فعاليت هاي آموزشي

2. تشكيل جلسات مستمر با مسئولين دانشگاه (رياست و معاونت هاي مختلف) و استفاده از ابلاغ هاي مديريتي

3. باز نويسي سرفصل دروسي كه امكان آموزش آن ها در گروه وجود دارد و اصلاح آن ها به گونه اي كه ضمن بهبود محتوي، اهداف آموزشي گروه در آن ها ملحوظ گردد و به روز كردن منابع معرفي شده.

4. تشويق گروهها به آموزش هاي باليني (با ارائه برنامه پيشنهادي باليني و كارورزي دانشجوئي به معاونت آموزشي و گروههاي مختلف به عنوان واحدي مستقل زير نظر گروه علوم باليني)

5. بهره برداري از امكانات EDC ، سايت گروه و ساير امكانات براي برقراري ارتباط آموزشي با ساير گروهها.

6. استفاده از ساير امكانات دانشگاه  مانند كميته تحقيقات دانشجوئي، مركز مشاوره دانشجوئي و ...... براي رسيدن به اهداف آموزشي گروه

7. تعريف رشته هاي جديد مورد نياز مبتني بر اهداف مشترك ساير گروههاي آموزشي و گروه آموزشي علوم باليني ، به طور مشترك

8. استفاده از بستر آموزش هاي ضمن خدمت و آموزش هاي علمي كاربردي و ساير دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت به منظور آگاه سازي بيشتر و بهبود نگرش جامعه هدف از اهداف آموزشي گروه آموزشي علوم باليني

9. برگزاري سمينار و كارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان جهت رسيدن به اهداف مذكور

10.ارائه برنامه مدون به رياست دانشگاه و معاونت آموزشي جهت ارتقاء سيستم آموزشي(بخصوص آموزش باليني) و برنامه ريزي آموزشي مبتني بر عملكرد تيمي

11. تلاش گروه براي گنجاندن هدف و رسالت گروه در برنامه استراتژيك كلان دانشگاه و معاونت آموزشي 

نحوه انتخاب مديرگروه:

 مدير گروه از بين اعضاي گروه با اكثريت آراء انتخاب و جهت صدور حكم به رياست دانشكده يا دانشگاه معرفي مي شود .

وظايف مدير گروه :

الف - سياستگذاري ، تدوين و تهيه و ابلاغ برنامه هاي گروه اعم از آموزشي و پژوهشي و خدماتي به اعضاء گروه در راستاي رسالت و اهداف استراتژيك گروه كه براساس خط مشي شوراي دانشكده وبا مشورت اعضاء گروه تهيه مي گردد ، و ارسال به رئيس دانشكده يا دانشگاه بوده است .

ب - ابلاغ برنامه هاي اجرايي و وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يكي از اعضاي گروه از جمله تعيين محل خدمت براي هر يك از اعضاء به تناسب نياز گروه و دانشگاه .

ج - نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروه و تقاضاي پايه تشويقي برا ي هر يك از اعضاء گروه ، به عنوان ساز و كار تشويق .

د - تهيه جدول دروس هر نيم سال براي دانشجويان مرتبط با علوم باليني با همكاري اعضاء گروه و تسليم آن به معاونت آموزشي و پيگيري در جهت اجرايي كردن آن از طريق مسئولين ذيربط .

ه - تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات وتسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط .

و - تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار ، مصوبات ، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رييس دانشكده يا دانشگاه براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوباتي كه رييس دانشكده يا دانشگاه ارسال كرده است .

ز - پيشنهاد كليه نيازهاي گروه به رييس دانشكده يا دانشگاه اعم از پرسنل تخصصي و غيرتخصصي ، امكانات و بودجه .

چ - انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم ، كتاب ها ، نشريات مورد نياز گروه به رييس دانشكده و يا دانشگاه .

ط - پيشنهاد طرح هاي پژوهشي كه گروه راسا" يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به مراجع ذيربط براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه .

ي - ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به مراجع ذيربط .

ك - برقراري ارتباط منطقي و هماهنگي بين اعضاء گروه با ساير گروههاي دانشگاه و مديران ارشد دانشگاه با تكيه بر اصل كار تيمي و توانبخشي كل نگر .

شرط مدير يت گروه علوم باليني:

 پزشك متخصص حداقل استاديار و داراي رديف از گروه علوم باليني

ويژگي هايي كه موجب اولويت در انتخاب براي مديريت گروه مي شود:

  • 1. استخدام رسمي قطعي بودن
  • 2. داوطلب بودن
  • 3. داشتن حداقل 10 سال سابقه عضويت هيات علمي
  • 4. حضور و همكاري فعال در گروه
  • 5. تجربه و سابقه مديريت
  • 6. آشنائي با مباني مديريت
  • 7. آشنائي با قوانين ، اختيارات و آئين نامه ها
  • 8. اشتهار به حسن اخلاق و رفتار و انصاف

استقلال گروه در برنامه ريزي و ساماندهي فعاليت ها: در حال حاضر ميزان استقلال گروه با توجه به شرايط موجود متناسب با موقعيت گروه نيست. و راهكار استقلال يافتن گروه در برنامه ريزي ها عبارت است از توجه به اصل توزيع برابر فرصت ها در سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي كلان دانشگاه ، بخصوص از نظر تخصيص واحدهاي درسي متناسب و مرتبط (اعم از نظري ، عملي و پايان نامه ها) و ساير فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و درماني گروه

برنامه ريزي براي توسعه توان علمي اعضاي هيات علمي:

الف - برنامه هايي كه گروه موظف به انجام آن مي باشد: شامل كنفرانس هاي ماهيانه و هم آموزي ها،كارگاه هاي آموزشي، سمينارها و كنگره ها، بازآموزي ها، تهيه كتب و مجلات و ساير منابع علمي

ب - برنامه هايي كه گروه از آنها حمايت مي كند: گذراندن دوره هاي كوتاه مدت و بلندمدت خارج از كشور، گذراندن دوره هاي كوتاه مدت در ساير دانشگاه ها به صورت مهمان، چاپ كتب و مقالات اعضاي هيات علمي و حمايت از انجام كارهاي آموزشي و پژوهشي مشترك با ساير گروه ها و مراكز تحقيقاتي

آيا گروه آيين نامه داخلي دارد؟

گروه علوم باليني در حال حاضر آيين نامه داخلي مصوب ندارد ولي با توجه به نظر اكثريت اعضاي گروه نياز به آيين نامه حس مي شود و متعاقبا توسط كميته منتخب گروه تدوين خواهد شد.

ساز و كار تبين بودجه گروه:

دانشگاه موظف به تامين كليه هزينه هاي آموزشي و پژوهشي گروه مي باشد به طوري كه بخشي از اين بودجه را به صورت تنخواه در اختيار مدير گروه قرار دهد.در صورتي كه گروه اقدام به هرگونه درآمدزايي براي دانشگاه (از طريق برگزاري سمينار، كارگاه تخصصي، جذب منابع پژوهشي از خارج دانشگاه، فعاليت هاي درماني و.....) بنمايد دانشگاه موظف است بخشي از در آمد را بر حسب ضوابط در اختيار گروه و اعضاي آن قرار دهد.

ارتباطات داخل و خارج از گروه به چه صورت است:

اين ارتباطات در حال حاضر در حد قابل قبول و منسجم نيست و در آيين نامه داخلي مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نحوه تشويق و تنبيه در مورد اعضاي گروه:

در آيين نامه داخلي به آن پرداخته خواهد شد.

نحوه گزينش اعضاي جديد:

تقاضاهاي استخدام جديد توسط كليه اعضاي گروه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و پس از تاييد رئيس دانشكده به عنوان عضو جديد پذيرفته خواهد شد.(بر اساس ضوابط آئين نامه وزارتخانه و وجود رديف در گروه)

تعريف دقيق فعاليت هاي آموزشي:

پايه و اساس پيشگيري، درمان و توانبخشي مبتني بر شناخت كامل انسان از ابعاد مختلف فيزيولوژيكي، آناتوميكي، سبب شناسي، تشخيص و درمان است و از اينرو بر مبناي اهداف دانشگاه و تحقق كار تيمي و رسيدن به توانبخشي كل نگر،در تدريس كليه دروس نظري و عملي واحدهاي مرتبط با مقوله هاي فوق شركت پزشكان متخصص در رشته هاي مربوط ضروري بنظر مي رسد.

در حال حاضر واحد هاي نظري به طور محدود و واحدهاي عملي به مقدار ناچيز به گروه باليني عرضه مي گردد در حالي كه لازم است با اصلاح يا تدوين آئين نامه هاي آموزشي لازم و با پيگيري معاونت آموزشي،جايگاه واقعي اعضاء گروه باليني در تيم آموزشي درمان و توانبخشي تبيين گردد تا آنان در برنامه هاي آموزش نظري و عملي ( كارورزي، پايان نامه ها ) نقش موثر خود را ايفا نمايند.

تناسب محتوي برنامه آموزشي با اهداف:

نظر بر اين كه ارائه واحدهاي درسي مرتبط با تخصص هاي اعضاي گروه علوم باليني به طور نظام مند صورت نمي گيرد لازم است معاونت آموزشي با تدوين دستورالعمل هاي صريح و شفاف و ابلاغ آن به ساير گروه هاي آموزشي امكان استفاده حداكثري از بضاعت اعضاي گروه علوم باليني را در تدريس دروس نظري و عملي فراهم آورند.

مشاركت در برنامه ريزي درسي:

با توجه به هدف كلي گروه علوم باليني،يعني حركت به سوي توانبخشي كل نگر،آموزشهاي فعلي به طور كامل با هدف مذكور تطابق ندارد و لازم است با ارجاع واحد هاي مرتبط با تخصص اعضاء به آنان و پرهيز از ارائه واحد هاي درسي نامرتبط و اصلاح سرفصل دروس به هدف مذكور نزديك شد.

اجراي برنامه آموزشي:

در شرايط فعلي،برنامه ريزي درسي در گروه ها به صورت درون گروهي صورت مي گيرد كه در اكثر مواقع بدون توجه به رويكرد كل نگر است در حالي كه ضروري است در برنامه ريزي هاي درسي اعضاي گروه علوم باليني مرتبط با رشته هاي آموزشي با ابلاغ معاونت آموزشي دانشگاه به عنوان عضو نيمه وقت و به نمايندگي از گروه علوم باليني در تدوين برنامه ها شركت نمايند.   

 

اعضاي كميته ارزشيابي دروني گروه آموزشي علوم باليني

رديف    نام و نام خانوادگي     مسئوليت  
1 دكتر فریدون لایقی
مدير گروه
2 دكتر مجتبی عظیمیان
دبير كميته
3 دكتر فيروزه ساجدي عضو گروه
4 دکتر روشنک وامقی   عضو گروه  
5 دكتر شمشادی عضو گروه
     

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی