صفحه اصلي > كميته هاي گروه > كميته پژوهشي 
چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١
كميته پژوهشي
 

به نام خدا

آئين نامه كميته پژوهشي گروه علوم باليني

كميته پژوهشي گروه آموزشي علوم باليني با هدف تشويق ، ترغيب و ارتقاء فعاليت هاي پژوهشي اعضاي گروه و به رياست مدير گروه و عضويت حداقل      نفر از اعضاي هيات علمي گروه (به انتخاب مديرگروه و ابلاغ معاونت پژوهشي دانشگاه) تشكيل مي گردد.

 • 1- ابلاغ معاونت پژوهشي با معرفي مدير گروه ، براي عضويت اعضاي كميته به مدت يكسال اعتبار دارد ، كه قابل تمديد است.
 • 2- اعضاي كميته در اولين جلسه ساليانه خود ، يكي را از ميان خود به عنوان دبير كميته انتخاب مي نمايند كه با ابلاغ مدير گروه رسميت مي يابد. اين ابلاغ به مدت يكسال اعتبار دارد، كه قابل تمديد است.
 • 3- جلسات با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت مي يابد.
 • 4- تصميمات كميته با راي موافق نصف به علاوه يك اعضاء مصوب تلقي مي گردد.
 • 5- مصوبات كميته با امضاء نصف به علاوه يك اعضاء رسميت مي يابد.
 • 6- دفعات و زمان تشكيل جلسات در اولين جلســه ساليانه كميتـه، با توافق اكثريت اعضاء تعيين مي گردد كه نبايد از ماهيانه يك جلسه كمتر باشد.
 • 7- جلسات فوق العاده مي تواند به تشخيص مديرگروه يا پيشنهاد دبير كميته يا اعضاي كميته (و تاييد مدير گروه) تشكيل گردد. در اينصورت لازم است سه روز قبل از تشكيل جلسه به اعضـاء اطلاع رسـاني گردد. در غير اين صورت ، غيبت اعضـاء موجه تلقي مي شود.
 • 8- در صورت غيبت غيرموجه اعضاء در سه جلسه پياپي يا پنج جلسه متناوب از جلسات كميته،مدير گروه مي تواند نسبت به لغو ابلاغ ايشان و تعيين فرد ديگري به عنوان جايگزين اقدام نمايد.
 • 9- جلسات كميته حتي الامكان با دستورجلسه معين تشكيل شده و صورتجلسه مكتوب پس از هر جلسه تهيه و به امضاي اعضاء مي رسد كه يك نسخه از آن براي معاونت محترم پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد.

وظايف كميته عبارت است از:

 • 1- تشكيل منظم جلسات
 • 2- تدوين آيين نامه داخلي
 • 3- تدوين اولويتهاي موضوعي طرح هاي پژوهشي
 • 4- تدوين ساير شاخص هاي اولويت پروپوزال هاي پژوهشي گروه
 • 5- ارزيابي و تصويب پروپوزال هاي پژوهشي گروه
 • 6- بررسي پيشرفت كار طرح هاي گروه ، با حضور نماينده اي از طرف معاونت پژوهش
 • 7- بررسي زمينه هاي تحقيقي مناسب و تشويق به اجراي آنها توسط اعضاي گروه
 • 8- ساير امور محوله از طرف رياست دانشگاه ، معاونت پژوهشي دانشگاه يا مدير گروه

اعضاي كميته پژوهشي گروه آموزشي علوم باليني

رديف    نام و نام خانوادگي       مسئوليت    
1 دكتر فریدون لایقی
مدير گروه
2 دكتر فیروزه ساجدی
دبير كميته
3 دكتر الهام لونی
عضو گروه
4 دكتر هلشم شمشادی
عضو گروه
5 دکتر مجتبی عظیمیان
عضو گروه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی