صفحه اصلي > كميته هاي گروه > كميته آموزشي 
چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١
كميته آموزشي
 

به نام خدا

آئين نامه كميته آموز شي گروه علوم باليني

كميته آموزشي گروه آموزشي علوم باليني با هدف تشويق ، ترغيب ومستندسازي فعاليت هاي آموزشي اعضاي گروه و به رياست مدير گروه و عضويت حداقل   5      نفر از اعضاي هيات علمي گروه (به انتخاب مديرگروه و ابلاغ معاونت آموزشي دانشگاه) تشكيل مي گردد.

 • 1- ابلاغ معاونت آموزشي با معرفي مدير گروه ، براي عضويت اعضاي كميته به مدت يكسال اعتبار دارد ، كه قابل تمديد است.
 • 2- اعضاي كميته در اولين جلسه ساليانه خود ، يكي را از ميان خود به عنوان دبير كميته انتخاب مي نمايند كه با ابلاغ مدير گروه رسميت مي يابد. اين ابلاغ به مدت يكسال اعتبار دارد، كه قابل تمديد است.
 • 3- جلسات با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت مي يابد.
 • 4- تصميمات كميته با راي موافق نصف به علاوه يك اعضاء مصوب تلقي مي گردد.
 • 5- مصوبات كميته با امضاء نصف به علاوه يك اعضاء رسميت مي يابد.
 • 6- دفعات و زمان تشكيل جلسات در اولين جلسه ساليانه كميته، با توافق اكثريت اعضاء تعيين مي گردد كه نبايد از ماهيانه يك جلسه كمتر باشد.
 • 7- جلسات فوق العاده مي تواند به تشخيص مديرگروه يا پيشنهاد دبير كميته يا اعضاي كميته (و تاييد مدير گروه) تشكيل گردد. در اينصورت لازم است سه روز قبل از تشكيل جلسه به اعضـاء اطـلاع رساني گردد. در غير اين صورت ، غيبت اعضـاء موجه تلقي مي شود.
 • 8- در صورت غيبت غيرموجه اعضاء در سه جلسه پياپي يا پنج جلسه متناوب از جلسات كميته،مدير گروه مي تواند نسبت به لغو ابلاغ ايشان و تعيين فرد ديگري به عنوان جايگزين اقدام نمايد.
 • 9- جلسات كميته حتي الامكان با دستورجلسه معين تشكيل شده و صورتجلسه مكتوب پس از هر جلسه تهيه و به امضاي اعضاء مي رسد كه يك نسخه از آن براي معاونت محترم آموزشي دانشگاه ارسال مي گردد.

وظايف كميته عبارت است از:

 • 1- ارائه برنامه و برگزاري منظم جلسات
 • 2- تدوين و ارتقاء آيين نامه داخلي
 • 3- پيگيري ، پيشنهاد و تعيين واحدهاي درسي مرتبط با اعضاء گروه علوم باليني از بين كل واحدهاي درسي دانشگاه
 • 4- تدوين راهكارهاي افزايش پايان نامه ها و ارائه ليست پايان نامه هاي قابل انجام تحت سرپرستي و يا مشاوره اعضاء گروه علوم باليني
 • 5- پيشنهاد و ارائه طرح دروس كارگاهي جديد جهت دانشجويان دانشگاه و دستياران خارج دانشگاه جهت دوره هاي چرخشي
 • 6- بررسي و نهايي سازي معادل سازي آموزشي داخل دانشگاه و اطلاع رساني به اعضاء گروه
 • 7- اطلاع رساني به اعضاء گروه و گزارش معادلهاي آموزشي اعضاء به معاونت آموزشي دانشگاه

 

اعضای کمیته آموزشی گروه

 1- دکتر فریدون لایقی ( مدیر گروه )

2- دکتر سهیلا شهشهانی پور ( دبیر کمیته )

3- دکتر بابک گوشه (عضو گروه)

4- دکتر الهه کیهانی( عضو گروه )

5- دکتر بیژن خراسانی (عضو گروه )

 

8- دکتر مجتبی عظیمیان( عضو گروه )

 

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی