صفحه اصلي > اعضای هیئت علمی > دكتر فيروزه ساجدي 
چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١
دكتر فيروزه ساجدي
 

      

  دکتر فیروزه ساجدی

 • استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

  متخصص بیماری های کودکان از مركز طبي كودكان ( دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1372)

  آدرس: تهران، اوین، بلوار دانشجو، انتهای خ کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، گروه آموزشی علوم بالینی،مركزتحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال، گروه آموزشی روانشناسی کودکان استثنایی.

  کد پستی 19857138341   تلفاکس: 22180140 و 22180099

  Emali : fisajedi@uswr.ac.ir , fisajedi@gmail.com

   

   

   مقالات انگليسي: 

 1.  The effect of Perceptual Motor Training on Motor Skills of preschool children, Iranian Rehabilitation Journal, 2014, vol 12, No 19.

  2. Developing A Bilingual “Persian Cued Speech” Website for Parents and Professionals of Children with Hearing    Impairment, Iranian Journal of Public Health, 2014, Vol: 43, No:

  3. Linear and nonlinear analysis of brain dynamics in Children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities, 2013, vol. 34, No 5.

 4. Prevalence of undetected developmental delays in Iranian children. 4 Child: care, health, and development, 2013, vol. 36, number 3.

  5. Motor development skills of 1-4 year- old Iranian children with early treated Phenylketonuria, JIMD Reports (Springer), 2013, 248.

 6. Cross- Cultural adaptation, validation and standardization of  Ages and Stages Questionnaire (ASQ) in Iranian children. Iranian Journal of Public Health, 2013, vol 42 (5).

 7. Disrupted Small- World Brain Network in Children with Down syndrome.  Clinical Neurophysiology, 2013, vol. 124, number 9.

 8. Brain activity of women is more fractal than men. Neuroscience Letters, 2013, vol. 535.

 9. Identification of chromosome abnormalities in subtelomeric regions using Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification (MLPA) technique in 100 Iranian patients with idiopathic mental retardation. Iranian Red Crescent Medical Journal, 2013, vol 15(10).

10. Down Syndrome’s Brain Dynamics: Analysis of Fractality in Resting State, Cognitive Neurodynamics Journal, 2013, vol 7, No 4.

11. Problem-solving skills level in children with early treated Phenylketonuria, Iranian Rehabilitation Journal, 2013, vol 11, No 18.

12.Genomic characterization of some Iranian children with idiopathic mental retardation using array comparative genomic hybridization, Indian Journal of Human Genetics, 2013, vol 19, issue 4.

13. A Persian Cued Speech website from the deaf Professionals’ views, Iranian Rehabilitation Journal, 2013, vol 11, No 18.

14. The effect of social skills training on socialization skills in children with Down syndrome. Iranian Rehabilitation Journal, 2012, vol.: 10, No: 15.

15. Evaluating the Validity and Reliability of PDQ-II and comparison with DDST-II for two step Developmental Screening, Iranian Journal of Pediatrics, 2011, Vol: 21 , No:3.

16. Comparing the results of developmental screening of 4-60 months old children in Tehran using ASQ & PDQ, Iranian Rehabilitation Journal, 2011, vol.: 9, number: special issue.

17. The effect of Swedish massage on glycohemoglobin levels of children with diabetes mellitus, Iranian Rehabilitation Journal, 2011, vol.: 11, number: 1.

18. Validity and Reliability Determination of Denver Developmental Screening Test-II in 0-6 year-olds in Tehran, Iranian Journal of Pediatrics, 2011, Vol: 20, No: 3.

19. How effective is Swedish massage on blood glucose level in children with diabetes mellitus? Acta Medica Iranica, 2011, vol.: 50, number: 5.

 20.Production of a native developmental screening test: the Iranian experience, Child: care,    health, and development, 2010, vol. 36, number 3.

  21. The effects of health education through face to face teaching and educational movies on suburban women in childbearing age. Iranian Journal of Public Health, 2010, vol. 39, number 2.

  22.Temporary strict maternal avoidance of cow’s milk and infant colic. Acta Medica Iranica, 2010, vol: 47, number:6.     

   23. Motor developmental delay in 7500 Iranian infants: prevalence and risk factors, Iranian Jouranl of Child Neurology, 2010, vol.: 3, number: 3.

    24. Muscle tonicity of children with spastic cerebral palsy: how effective is Swedish massage?, Iranian Journal of Child Neurology, 2010, vol.: 4, number: 3.

 1.      25. Depression in mothers of children with cerebral palsy and it’s relation to severity and type of cerebral palsy, Acta Medica Iranica, 2010, Vol: 48 , No:4
 2.      26.Validity and Reliability Determination of Denver Developmental Screening Test-II in 0-6 year-olds in Tehran,    Iranian Journal of Pediatrics, 2010, Vol: 20 , No:3
 3.      27.A Survey of the Tardive Dyskinesia Induced by Antipsychotic Drugs in Patients with Schizophrenia, Iranian Journal of Psychiatry, 2010, Vol: 5 , No:4
 4.      28.The effect of Kangaroo Care on behavioral responses to pain of an intramuscular injection in neonates, Journal for specialists in Pediatric Nursing, Oct 2008, Vol 13, issue 4.
 5.       29.The effect of adding homeopathic treatment to rehabilitation on muscle tone of children with cerebral palsy, Complementary Therapies in Clinical Practice, 2008, 1(14).
 6.        30.The effect of adding homeopathic treatment to rehabilitation on abnormal reflexes of children with cerebral palsy. Iranian Rehabilitation Journal, 2007, No 5&6.
 7.     31. Swedish massage and abnormal reflexes of children with spastic cerebral palsy. Iranian Rehabilitation Journal, 2007, No 5&6.
 8.     32.The effect of Kangaroo Care on physiologic responses to pain of an intramuscular injection in neonates, Iranian Journal of Pediatrics, 2007, 17(4).
 9.    33. Effect of discharge planning on physical status of neonates, Acta Medica Iranica, 2006, 44(6).
 10.     34. The effect of oral glucose for relieving pain following intramuscular injection in term neonates, Acta Medica Iranica, 2006, 44(5).
 11.    35.Can homeopathy used simultaneously with rehabilitation be effective in the treatment of children with cerebral palsy? Iranian Journal of Pediatric Neurology, 2007, 1(3).

  36.The effect of discharge planning on physical status of mothers, The Middle East Journal of Nursing, 2007, 1 (1).

    37.The effect of adding homeopathic treatment to rehabilitation on social and speech development of children with spastic cerebral palsy, Iranian Journal of Pediatric, 2007, 17(1).

   38. A survey of 200 cases of cerebral palsy in rehabilitation centers of Tehran, Saudi journal of disability & rehabilitation, 2003,  9 (1) p: 1-8.

 

 

·  مقالات فارسی

 1.      بررسی تاثیر نوروفیدبک بر امواج مغزی کودکان مبتلا به فلج مغزی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، پذیرش شده

2.      مراقبت های تکاملی از تئوری تا عمل (مروری)، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ( دانشگاه شهید بهشتی)- پذیرش شده

3.      تاخیر تکاملی کودکان و عوامل مرتبط با آن (مروری)، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ( دانشگاه شهید بهشتی)- پذیرش شده

4.      فلج مغزی در کودکان (مروری)، مجله سلامت و مراقبت (دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل) پذیرش شده

5.   تاثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی (دانشگاه آزاد اسلامی)، 1393، سال دهم، شماره 39.

6.   ارزیابی سطح مهارت های تکامل فردی اجتماعی کودکان مبتلا به فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد، فصلنامه توانبخشی، 1392، دوره14، شماره 2.

7.   : بررسی نیاز متخصصین رشته های توانبخشی به آموزش در زمینه تکامل کودکان خردسال (0 تا 8 سال)، مجله علمی پژوهشی پژوهان، 1392، دوره14، شماره1.

8.      اثربخشی بازآموزی اسنادی بر اضطراب دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری. فصلنامه توانبخشی، 1392، دوره 14- شماره 6

9.   تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و بیش فعالی دانش آموزان دختر کم توان جسمی- حرکتی. فصلنامه توانبخشی، 1392، دوره 14- شماره 6.

10. مشکلات حرکتی دختران با نشانگان داون در مقایسه با دختران کم توان ذهنی در کودکان سنین مدرسه. فصلنامه توانبخشی، 1392، دوره 14- شماره 6

11. تدوین نسخه فارسی آزمون غربالگر سنجش تکامل کودکان "بیلی" و تعیین اعتبار و روایی آن. فصلنامه توانبخشی، 1392، دوره 14- شماره 6.

12. اثربخشی معلمان کلاس­های عادی بر فرایند آموزش دانش­آموزان با نیازهای ویژه و عوامل مؤثر بر آن. ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی، 1392، دوره13، شماره7- پیاپی120.

13. تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر مهارت های زندگی روزمره دختران با سندرم داون. فصلنامه توانبخشی، 1391، دوره13، شماره5.

14. مقایسه آزمون غربالگری دنور 2 و پرسش نامه های سنین ومراحل در بخش تکامل حرکتی کودکان 60-4 ماهه شهر تهران، فصلنامه توانبخشی، 1391، دوره13، شماره5.

15. گزارش بررسی ژنتیکی یک بیمار مبتلا به نشانگان آنجلمن با استفاده از روش های MLPA و Array CGH. مجله ژنتیک در هزاره سوم، 1391، دوره10، شماره1

16. استانداردسازی و اعتباریابی ابزار غربالگری اختلالات تکاملی " پرسشنامه سنین و مراحل ASQ" در کودکان تهرانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391، دوره7، شماره 7.

17.  بررسی تاثیر برنامه حمایتی سلامت محور بر کیفیت زندگی مادر کودک فلج مغزی. فصلنامه توانبخشی، 1391، دوره13، شماره2.

18.  بررسی تاثیر برنامه حمایتی طراحی شده بر سلامت روان مادر کودک فلج مغزی، فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، 1391، دوره دوم، شماره 3، پاییز 91.

19.  استانداردسازی و اعتباریابی ابزار غربالگری اختلالات تکاملی « پرسشنامه سنین ومراحل ASQ » در کودکان تهرانی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مهر ۱۳۹۱، دوره ۷۰، شماره ۷.

20.  آيا شدت اضطراب در مادران کودکان مبتلا به فلج مغزي بالاتر از مادران كودكان عادي است؟، فصلنامه توانبخشی، 1390، سال يازدهم، شماره 5 (پياپي 45)

21.  کارکرد خانواده کودکان مبتلا به فلج مغزی و ارتباط آن با نوع وشدت فلج مغزی، فصلنامه پایش، 1389، سال نهم، شماره 4 (پياپي 36)

22.  تاثیر تماس پوستی مستقیم مادر ونوزاد بر شدت درد ناشی از تزریق عضلانی در نوزادان، مجله افق دانش، 1389، دوره 16، شماره 4

23.  تحليل راهبردي وضعيت موجود در خصوص تكامل كودكان خردسال ايراني(آناليز SWOT) و راهبردها و فعاليت هاي پيشنهادي،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، 1389، سال نهم، شماره 35.

24.  کارکرد خانواده کودکان مبتلا به فلج مغزی و ارتباط آن با نوع وشدت فلج مغزی، فصلنامه پایش، 1389

25.  بررسی تاثیر افزودن ماساژ سوئدی به کاردرمانی بر تون عضلانی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک، فصلنامه توانبخشی ، زمستان 86، شماره32

26.  بررسی میزان شیوع و عوامل موثر در ایجاد تاخیر تکامل حرکتی شیرخواران پرخطر، فصلنامه توانبخشی، زمستان 83

27.  بررسي شيوع سوختگيهاي حرارتي – شيميايي و الكتريكي در كودكان، مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1383

28.  گزارش يك مورد فوكوسيدوز همراه ميلومننگلوسل، مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1384

29.  بررسي فراواني قطع اندام در اثر سوختگي هاي الكتريكي، مجله پايش، 1383

30.  گزارش يك مورد سندرم روبين اشتاين طبي، مجله طب و تزكيه، 1382

31.  تاخير تكلم در كودكان، مجله توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، 1380.

32.  گزارش يك مورد اختلال راه رفتن در اثر متيل مالونيك اسيوري همراه هموسيستينوري، مجله توانبخشي دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، 1379

33.  گزارش 2 مورد سندرم x شكننده همراه ADHD، مجله توانبخشي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی، 1379.

34.  روشهاي بهداشتي و درماني پيشگيري از توكسوپلاسموز مادرزادي، فصلنامه علمي فرهنگي جهان، 1377

35.  صرع در مبتلايان به cp، هفته نامه پزشكي امروز، 1377

36.  قولنج شكمي در شيرخواران، مجله اطلاعات علمي، 1377

 

 

 ·        مقالات ارائه شده در سمينارها و كنگره ها:

1.      تعیین پایایی و اعتبار نسخه فارسی آزمون تشخیصی " مقیاس های تکاملی شیرخواران" Bayley III در کودکان 1 تا 42 ماهه شهر تهران، بیست وپنجمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و یازدهمین همایش کشوری پرستاری کودکان، مهر 1392

2.      تعیین پایایی و اعتبار نسخه فارسی آزمون غربالگر " مقیاس های تکاملی شیرخواران" Bayley III در کودکان 1 تا 42 ماهه شهر تهران، بیست وپنجمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و یازدهمین همایش کشوری پرستاری کودکان، مهر 1392

3.      The effectiveness of perceptual- motor practice on motor skills in children aged 4-6، بیست وپنجمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و یازدهمین همایش کشوری پرستاری کودکان، مهر 1392

4.      Tourette syndrome and it’s comorbidities، بیست وپنجمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و یازدهمین همایش کشوری پرستاری کودکان، مهر 1392

Genomic characterization of some Iranian children with idiopathic mental retardation using array-CGH technique. 5،

سومین کنگره ژنتیک پزشکی ایران، اردیبهشت 1392

6- تعیین سطح تکامل فردی- اجتماعی کودکان مبتلا به فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد. هفتمین کنگره کاردرمانی، 11-9 آبان ماه، مجتمع بیمارستاني امام خمینی، تهران.1391

7- نوروفیدبک چیست؟ سمینار کودک با نیازهای ویژه ومدرسه، ۲و۳ آبان، دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی، تهران. 1391

8- توانبخشي شناختي رایانه اي در كودكان. سمینار کودک با نیازهای ویژه ومدرسه، ۲و۳ آبان، دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی، تهران. 1391

9- تعیین سطح تکامل فردی- اجتماعی کودکان مبتلا به فنیل کتونوری تحت رژیم درمانی از بدو تولد. بیست وچهارمين كنگره بين المللي كودكان و دهمين كنگره بین المللی پرستاري كودكان مجتمع بیمارستاني امام خمینی، تهران. 1391

10- درمان های غیر دارویی درد در نوزادانNICU ، همایش توانمندسازی واصول مراقبتها و چالش های پزشکی و پرستاری در NICU، 21-19 اردیبهشت ماه، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، تهران. 1391

11- چاقی در سندروم داون . سومین سمینار سراسری آشنایی با کودکان سندروم داون، 14 و 15 اسفند ماه، دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی، تهران. 1390

12- اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر رفتار سازگارانه دختران با سندروم داون 8 تا 12 سال. ارائه مقاله در سومین سمینار سراسری آشنایی با کودکان سندروم داون، 14 و 15 اسفند ماه، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران. 1390

13- ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت تغذیه صحیح با هدف افزایش سلامتی آتی آنان،اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاه ها، 14 و 15 دی ماه، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ، تهران. 1390

14- کم خوری و پرخوری عصبی در دانشجویان،اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاه ها، 14 و 15 دی ماه، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران. 1390

15- تاثیر عوامل فردی ومحیطی بر رفتارهای تغذیه ای و سلامت دانشجویان،اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاه ها، 14 و 15 دی ماه، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران. 1390

Early detection of autism: parental reports- 16 ،اولین همایش سراسری توانبخشی عصبی ایران، 30-28 آذر ماه، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. 1390

17.  فراواني سوختگي هاي الكتريكي ، شيميايي و حرارتي در كودكان و نوجوانان مراجعه كننده به بيمارستان سوانح و سوختگي شهيد مطهري تهران،پنجمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث وبلایا،7-5 بهمن ماه، مرکز همایش های بین المللی رازی، تهران. 1390

     18-  Validation and cross cultural adaptation the ASQ, 23th international congress of Pediatrics, 13-17 Oct, Tehran, Iran. 2011

     19- Screening of developmental delay in Iranian children, 23th international congress of Pediatrics, 13-17 Oct, Tehran, Iran. 2011

     20- Speech and language developmental screening in 4-60 months old children in Tehran, 23th international congress of Pediatrics, 13-17 Oct, Tehran, Iran. 2011

21- بررسی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی، پانزدهمین کنگره سراسری کاردرمانی، 9و10 اسفند، دانشگاه علوم  توانبخشي و سلامت اجتماعی، تهران. 1389

22.  هنجاریابی واعتبارسنجی نسخه فارسی آزمون غربالگری ASQ برای کودکان 4 تا 60 ماهه کشور، اولین همایش عصب روانشناسی بالینی ایران، 25و 26 بهمن ماه، دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی، تهران. 1389

23.  میزان شیوع و عوامل خطرساز در ایجاد تاخیر تکامل حرکتی در 7500 شیرخوار ایرانی، اولین همایش عصب روانشناسی بالینی ایران، 25و 26 بهمن ماه، دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی، تهران. 1389

24.  نکات قابل توجه در ارزیابی تکامل کودکان،سومین سمینار کودک سالم، 28و29 بهمن ماه، پژوهشگاه رویان، تهران. 1389

25.  کاربرد مکمل ها در سندرم داون، دومین سمینار آشنایی با سندرم داون، 27و 28 بهمن ماه، دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی، تهران. 1389

26.  مقایسه تاثیر به کارگیری تحریکات هم زمان حسی با روش های رایج کاردرمانی در رشد تکامل حرکتی شیرخواران سندرم داون 6 تا 18 ماهه، دومین سمینار آشنایی با سندرم داون، 27و 28 بهمن ماه، دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی. 1389

27- تكامل در سندرم داون، سمينار آشنائي با سندرم داون، اسفند 1388

28- علل عدم انجام به موقع مداخلات درماني و توانبخشي مناسب در كودكان استثنائي، اولين سمينار علمي خانواده و كودك استثنائي، بهمن 1388

29- تعیین کننده های اجتماعی سلامت و سوء تغذیه کودکان، بیست ویکمین كنگره بين المللي كودكان و هفتمين كنگره بین المللی پرستاري كودكان، مهر 1388

30- روش های ارتقا تکامل کودکان، سی امین كنگره انجمن كودكان ايران، ارديبهشت 1387

31- تماشای تلویزیون و سلامت کودکان، دومین کنگره سراسری کودک سالم، بهمن 1387

32- تاثير ماساژ درمانی بر تون عضلاني کودکان مبتلا به فلج مغزی، بيست ونهمین كنگره انجمن كودكان ايران، ارديبهشت 1387

33- اختلالات تكاملي و نوزادان بستري در NICU، نوزدهمين كنگره بين المللي كودكان و پنجمين كنگره بین المللی پرستاري كودكان، مهر 1386

34- فراواني قطع اندام ها ناشي از سوختگي هاي الكتريكي در بيماران بستري بيمارستان شهيد مطهري تهران، شانزدهمين كنفرانس بين المللي ايمني، خرداد 1386

35- فراواني سوختگي هاي الكتريكي، شيميايي و حرارتي در كودكان و نوجوانان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مطهري تهران، شانزدهمين كنفرانس بين المللي ايمني، خرداد 1386

36- تاثیر هومیوپاتی بر تون عضلانی کودکان دچار فلج مغزی اسپاستیک، بيست وهشتمین كنگره انجمن كودكان ايران، ارديبهشت 1386

37- هوميوپاتي و فلج مغزي، اولین کنگره سراسری تکامل طبیعی کودک، اسفند 1385

38- روش های ارتقا تکامل کودکان، اولین کنگره سراسری کودک سالم، بهمن 1385

Developmental follow up Program- 39، هجدهمين كنگره بين المللي كودكان، آبان 1385

40- علل عقب ماندگی ذهنی، (کارگاه MR)، بيست و هفتمين كنگره انجمن كودكان ايران، ارديبهشت 1385

41- عوامل خطر ساز در ایجاد تاخیر تکامل حرکتی، بيست و هفتمين كنگره انجمن كودكان ايران، ارديبهشت 1385

42- خانواده در NICU ،کارگاه نوزاد وعوامل محیطی در NICU ، اسفند 1384

43- ضرورت غربالگری و پایش تکامل در کودکان، پنجمین کنگره کودکان با کم توانی ذهنی، آذر 1384

44- تشخیص و مداخله زودرس در فلج مغزی، یازدهمین کنگره کاردرمانی، آبان 1384

45-اصول کار در تیم توانبخشی، سومين كنگره بین المللی پرستاري كودكان، مهر 1384

46- غربالگری اختلالات شنوایی در کودکان، بيست و ششمين كنگره انجمن كودكان ايران، ارديبهشت 1384

47- تکامل و اختلالات تکاملی، کارگاه غربالگری اختلالات تکاملی کودکان توسط آزمون ASQ، خرداد 1384

48- بررسي حركات عمومي براي تشخيص cp، دومين كنگره بین المللی پرستاري كودكان، مهر 1383

49- نقش والدين در تيم توانبخشي براي كودك cp، سومين سمينار نورولوژي كودكان، بهمن 1382

50- تفسير اندازه دورسر در شيرخواران، پانزدهمين كنگره بين المللي كودكان، مهر 1382

51- عوامل خطرساز در اختلالات تكاملي كودكان، اولين كنگره بين المللي پرستاري كودكان، مهر1382

52- نقش مشاهده دقيق در تشخيص زودرس cp در شيرخواران، بيست و چهارمين كنگره انجمن كودكان ايران، ارديبهشت 1382

53- تكامل و جنبه هاي مختلف آن، چهاردهمين كنگره بين المللي كودكان، مهر 1381

54- ارزيابي كودك مبتلا به آتاكسي، بيست و سومين كنگره انجمن كودكان ايران، ارديبهشت 1381

55- تكامل هوشي در سندرم داون، كنگره اختلالات كروموزومي، آبان 1380

56- مداخله زودرس در تاخير تكلم، سيزدهمين كنگره بين الملبي كودكان، مهر 1380

57- مشاوره ژنتيك در اوتيسم و ساير اختلالات نافذ رشد، اولين كنگره اختلالات تكامل كودكان، ارديبهشت 1379

58- پيشگيري ثانويه اختلالات ارتباطي در كودكان، پنجمين كنگره آسيب شناسي گفتار و زبان، آذر 1378

59- پيشگيري از عقب ماندگي ذهني، اولين كنگره بين المللي كودكان با ناتواني هوشي، ارديبهشت 1378

60-  رابطه ژنوتيپ و فنوتيپ در كمبود فنيل آلانين هيدروكسيلاز، اولين كنگره بين المللي معلوليتهاي ژنتيكي، فروردين 1378

61- تشخيص زودرس عقب ماندگي ذهني و ناتوانيهاي تكاملي، ششمين كنگره كاردرماني ايران، آذر 1377

62- ديدگاههاي جديد در ارزيابي عقب ماندگي ذهني، كنگره تازه هاي طب كودكان و توانبخشي، آذر 1377

 

·        فعاليتهاي پژوهشي:

1-    تهیه دستورالعمل مداخله زودرس برای اختلالات تکامل گفتار و زبان در کودکان (۱۳۹۳) به عنوان مجری مشترک

2-  اثربخشی تمرین های ادراکی – حرکتی بر مهارت های حرکتی کودکان 4 تا 6 سال (1392) به عنوان مجري

3-   تدوين پروتوكل درماني در كودكان مبتلا به فلج مغزي بر اساس نوروفيدبك ( سال 1392) به عنوان مجري

4- بررسی تاثیر نوروفیدبک در بهبود علایم بالینی، نمره تست رفتاری و الگوی سیگنالهای الکتریکی مغز در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (سال 1391) به عنوان همكار اصلي

             5- بررسی عملکردهای مغزی مرتبط با حرکت در کودکان دارای اختلالات تکاملی حرکتی با منشاء مغزی با استفاده از   EEG/ERP  

             (سال 1390 ) به عنوان مجری

            6-          بررسی عملکردهای مغزی مرتبط با شناخت در کودکان دارای اختلالات تکاملی شناختی  با منشاء مغزی با استفاده از EEG/ERP(سال 1390) به عنوان همكار اصلي

7-           بررسی عملکردهای مغزی مرتبط با رفتار در کودکان دارای اختلالات تکاملی رفتاری  با منشاء مغزی با استفاده از EEG/ERP(سال 1390) به عنوان همكار اصلي

8-           بررسی عملکردهای مغزی مرتبط با گفتار در کودکان دارای اختلالات تکاملی گفتاری  با منشاء مغزی با استفاده از EEG/ERP(سال 1390) به عنوان همكار اصلي

9-           بررسي سطح تكامل حركتي در كودكان 1 تا 4 ساله فنیل کتونوری  تحت رژیم درمانی از بدو تولد (سال 1390) به عنوان مجري

10-          بررسی نیاز متخصصین رشته های توانبخشی به آموزش در زمينه تكامل كودكان خردسال ( 0 تا 8 سال )( 1390) به عنوان مجري

11-           بررسی نیاز متخصصین اطفال به آموزش در زمينه تكامل كودكان خردسال ( 0 تا 8 سال )( 1390) به عنوان همكار اصلي

12-          ارزشيابي دروني گروه آموزشي علوم باليني (1390) به عنوان همكار اصلي

13-          تعیین پایائی و اعتبار مقدماتی نسخه فارسی آزمون غربالگری معیارهای تکاملی شیرخواران  Bayley III دركودكان 1تا42 ماهه شهر تهران (1390) به عنوان همكار اصلي

14-           تعیین پایائی و اعتبار مقدماتی نسخه فارسی آزمون تشخیصی معیارهای تکاملی شیرخواران  Bayley III دركودكان 1تا42 ماهه شهر تهران   (1389) به عنوان همكار اصلي

15-       بررسي اختلالات كروموزومي ساب تلومريك در كودكان عقب مانده يا دچار تاخير تكامل ذهني  با علت نامشخص با استفاده از روش  تكثير پروب هاي چند گانه وابسته به اتصال  (MLPA)( 1388) به عنوان همكار اصلي

16-       تدوین برنامه جامع ارتقا سطح تکامل کودکان ایرانی (1387) به عنوان همكار اصلي

17-      استاندارد سازی آزمون  پیش غربالگر اختلالات تکاملی  دنور II در کودکان ایرانی (1386) به عنوان همكار اصلي

18-      استاندارد سازی آزمون غربالگر اختلالات تکاملی  دنور II در کودکان ایرانی (1386) به عنوان همكار اصلي

19-      بررسی کارکرد خانواده و کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی و ارتباط آن با نوع وشدت فلج مغزی (1385) به عنوان مجري

20-      بررسی میزان افسردگی و اضطراب مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی و ارتباط آن با نوع وشدت فلج مغزی ( 1384) به عنوان مجري

21-      بررسي تاثير افزودن هوميوپاتي به توانبخشي در كودكان  cp اسپاستیک (1384 ) به عنوان مجري

22-      بررسي تاثير افزودن ماساژ درماني به توانبخشي در كودكان cp اسپاستیک (1384 ) به عنوان مجري

23-      انطباق و استاندارد سازي پرسشنامه هاي آزمون غربالگري تكاملي سنين و مراحل ( ASQ ) در جامعه کودکان ايراني (1382) به عنوان همكار اصلي

24-      بررسي شيوع و عوامل موثر در ايجاد تاخير تكامل حركتي در شيرخواران پرخطر (1382 ) به عنوان مجري

25-      ساخت آزمون غربالگري اختلالات تكاملي براي كودكان ايراني 2-0 ساله (1381) به عنوان همكار اصلي

26-      بررسي 200 مورد فلج مغزي از نظر علت شناسي و اختلالات همراه (1373 ) به عنوان همكار اصلي

 

 

 

 

 

 

·        كتابهاي ترجمه شده:

1-      تكامل و رفتار اطفال (سال 89)

2-      تكامل كودكان از تولد تا 5 سالگي ( سال 83 )

3-      درسنامه مامايي مايلز جلد 1و 2 ( سال 75 )

4-      بررسي و شناخت و درمان درد ( سال 74 )

5-      بيماريهاي استخوان و مفاصل كودكان ( طب كودكان نلسون ) ( سال 74 )

 

·        كتابهاي تالیف شده:

 1. غربالگری تشخیص و مقدمه ای بر مداخله به هنگام در اختلالات تکاملی کودکان (نویسنده دوم)
 2. کم توانی ذهنی کودکان (نویسنده اول)

 

 

·        تقدیرها:

 1. استاد نمونه دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی،  در سال 89
 2. عضو هیئت علمی فعال در کارگاهها، در سال 87
 3. مولف برتربرای تالیف کتاب "کم توانی ذهنی کودکان" در سال 86
 4. محقق برتر در زمینه توانبخشی در سال 85
 5. داور برتر در حوزه انتشارات در سال85
 6.  محقق پژوهش برتر در سال84
 7. از طرف ریاست دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به علت تلاش در managing  کودکان مبتلا به فلج مغزی در مرکز صبا (سال 81).
 8. از طرف سرپرست دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی به علت همکاری در آموزش دانشجویان روانشناسی (سال 80).
 9. از طرف مدیر گروه روانشناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به علت همکاری در تاسیس بخش روانشناسی مرکز صبا (سال 78)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

منوی انتخابی وجود ندارد