صفحه اصلي > فعاليتهاي علمي گروه 
چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١
فعاليتهاي علمي گروه
 

فعاليتهاي گروه

الف - فعاليتهاي علمي:

 فعالیت های آموزشی

1-   تدریس

2 -  برگزاري ژورنال كلابهاي علمي ماهيانه

3 -  سخنراني در كنگره هاي علمي داخلي و خارجي

4 - برگزاري كارگاههاي آموزشي در داخل و خارج دانشگاه

 5- شركت در كارگاههاي آموزشي

6 - ارائه ژورنالهاي علمي در مراكز تحت پوشش دانشگاه

7 - همكاري با انجمن متخصصين كودكان جهت برگزاري همايش تازه هاي طب كودكان

8 - بـرگزاري پانل در همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

9 - تهيه بروشورهاي علمي جهت مراجعين به مراكز تحت پوشش دانشگاه

10 - تشكيل جلسات مـربوط به طـرح رشد و تـكامل كودك به طـور هفتـگي توسط متخصصين كودكان

11 - چاپ مقالات علمي در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي

12 - استاد راهنما ، مشاوروناظر پايان نامه هاي دانشجوئي

13 - داوري پايان نامه هاي دانشجوئي

14 - داوري كتب علمي كه انتشارات دانشگاه مسئوليت چاپ آنها را بعهده دارد.

15 - برگزاري جلسات علمي مشترك با گروههاي آموزشي ديگر جهت ارائه خدمات بهتر بصورت Team work

16 - همكاري در برگزاري كنگره بين المللي بررسي مسائل سالمندي در ايران و جهان

17 - همكاري با مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه

18- مسئوليت( علمي - اجرائي) انتشار فصلنامه پژوهشي توانبخشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

19- عضو شوراي پژوهشي دانشگاه

20- عضو شوراي علمي دوره دكتري گفتاردرماني گروه آموزشي گفتاردرماني

21- رياست و عضويت در كميته تخصصي برنامه ريزي شوراي ملي سالمندان

22- مديریت شوراي آموزشي مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه

23- عضو كميسيون بررسي فعاليتهاي آموزشي-پژوهشي اعضاء هيات علمي دانشگاه

24- برگزاري كلاس زبان تخصصي پزشكي و مقاله نويسي جهت اعضاء هيات علمي گروه

25- همكاري در تهيه طرح آموزش دوره تكميلي طب سالمندان(فلوشيپ) جهت متخصصين داخلي

 ب-فعاليتهاي پژوهشي

 ج- فعاليتهاي كلينيكي مشاوره اي:

 • 1- حضور اعضاي گروه در كميسيون پزشكي دانشگاه
 • 2- پزشك معتمد دانشگاه
 • 3- ارائه خدمات درماني و مشاوره اي بصورت Team work در مراكز آموزشي، پژوهشي و توانبخشي سينا، صبا ، مولوي، اسماء و بيمارستان روانپزشكي رازي و بيمارستان رفيده
 • 4- همكاري جهت راه اندازي بيمارستان رفيده و مراكز صبا و سينا به منظور ايجاد بستري مناسب جهت كارورزي دانشجويان
 • 5- راه اندازي و مسئوليت كلينيك اختلالات تكاملي كودكان در مركز صبا توسط سركار خانم دكتر ساجدي
 • 6- راه اندازي و مسئوليت كلينيك صرع و MS در مركز سينا توسط جناب آقاي دكتر عظيميان
 • 7- راه اندازي و مسئوليت كلينيك دست در مركز صبا توسط جناب آقاي جناب آقاي دكتر لايقي
 • 8- راه اندازي و مسئوليت كلينيك توانبخشي قلبي در بيمارستان رفيده توسط جناب آقاي دكترگوشه
 • 9- راه اندازي و مسئوليت كلينيك توانبخشي سالمندي در بيمارستان رفيده توسط جناب آقاي دكتركامراني
 • 10- مديريت دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان دكتر هادي معتمدي
 • 11-رياست كميته تخصصي برنامه ريزي شوراي ملي سالمندان دكتر احمد علي اكبري كامراني
 • 12- عضو هسته مركزي برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه دكتر رضا سلمان روغني
 • 13- عضو كميته تخصصي برنامه ريزي شوراي ملي سالمندان دكتر رضا سلمان روغني
 • 14- مسئول گروه كانوني اختلالات نورولوژي دكتر رضا سلمان روغني
 • 15-عضو مركز تحقيقات سالمندي دكتر رضا سلمان روغني- دكتر احمد علي اكبري كامراني

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی