صفحه اصلي > جلسات و ژورنال كلاب ها > تقويم جلسات 
جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
تقويم جلسات
 

 

 

                                                  

تقویم جلسات گروه علوم بالینی در سال 1394

                                       

 

کمیته آموزشی

جلسات ماهیانه گروه

کمیته پژوهشی

روز جلسه

ماه جلسه

---------------

--------

-------------

دوشنبه

فروردین

---------------

--------

-------------

//

اردیبهشت

 

25/3/94

18/3/94

-------------

//

خرداد

22/4/94

15/4/94

8/4/94

 

تیر

27/7/94

20/7/94

6/7/94

//

مهر

25/8/94

18/8/94

11/8/94

//

آبان

30/9/94

16/9/94

9/9/94

//

آذر

28/10/94

21/10/94

14/10/94

//

دی

20/11/94

19/11/94

12/11/94

//

بهمن

24/12/94

17/12/93

10/12/94

//

اسفند