صفحه اصلي > اعضای هیئت علمی > دكتر علي فتاح زاده 
دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
دكتر علي فتاح زاده
 

 

                  دکتر علی فتاح زاده        

                  استادیار  

                  متخصص اطفال                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

منوی انتخابی وجود ندارد